Deklaimi trondites i studjuesit: “Ne e flisnim gjuhën shqipe, nuk ishim helenë”, është faji i Europës

“Është faji i një gjermani,” tha Dimou për krenarinë greke në këtë kauzë. Ai i referohej Johann Winckelmann, historianit të artit gjerman të shekullit të 18-të, vizioni i të cilit një Greqi e lashtë “e populluar nga njerëz të bukur, të gjatë, të bardhë, të mençur, që përfaqëson përsosmërinë”, siç tha z. Dimou, ishte në një kuptim të imponuar Vendit për të formuar identitetin modern grek.

“Ne flisnim gjuhën shqipe dhe e quanim veten romel (Bizantine), por pastaj Winckelmann, Goethe, Victor Hugo, Delacroix, të gjithë na thanë:” Jo, ju jeni ferrinë – (helenë), pasardhës të drejtpërdrejtë të Platonit dhe Sokrati “, dhe kjo e bëri atë. Nëse një komb i vogël dhe i varfër ka një barrë të tillë, ajo nuk do të shërohet “.

“It’s the fault of a German,” Mr. Dimou said about Greek pride in this cause. He was referring to Johann Winckelmann, the 18th-century German art historian whose vision of an ancient Greece “populated by beautiful, tall, blond, wise people, representing perfection,” as Mr. Dimou put it, was in a sense imposed on the country to shape modern Greek identity.

“We used to speak Albanian and call ourselves Romans, but then Winckelmann, Goethe, Victor Hugo, Delacroix, they all told us, ‘No, you are Hellenes, direct descendants of Plato and Socrates,’ and that did it. If a small, poor nation has such a burden put on its shoulders, it will never recover.”

/shqiperi.eu/